اصطلاح “خالی کردن”1

در ورزش های سنگین مواقعی پیش می اید که بدن هیچ جوابی به نیازهای حرکتی و یا قدرتی نشان نمی دهد. در این موارد اصطلاحا گفته می شه که بدن ورزشکار خالی کرده است.
در فعالیت های ذهنی هم چنین پدیده ای وجود دارد. تلاش های ارادی برای خویشتنداری در شرایط محیطی سخت ، ذهن برای کار فکری بعدی به شدت خسته می کند. به عنوان مثال درجلسه ای کسی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهید و به فرد اجازه پاسخگویی نمی دهید و یا فرد انتقاد شده به دلایلی صلاح نمی داند که پاسخ دهد. در این موارد اگر انتظار دارید که این فرد بعد از پایان جلسه کار فکری سنگینی را برای جبران انتقادی که به او کرده اید انجام دهد سخت در اشتباه هستید.

ساده زیباست

دانیل کانمن در کتاب تفکر سریع و کند می‌گویند “هرچیزی که فضای حافظه فعال شما را اشغال کند توانایی تفکرتان را کاهش می‌دهد “ص45

به همین دلیل بجای ”   سیستم خودکار ” از سیستم 1 و بجای “سیستم پرزحمت” از کلمه سیستم 2 استفاده می کند. دلیل ان را امری ساده می داند که در گفتن ” سیستم خودکار ” نسبت به سیستم 1 زمان بیشتری را صرف می کند و بنابراین در حافظه فعال شما فضای بیشتری را اشغال خواهد کرد.

استفاده از کلمات ساده برای موضوعات بهتر از استفاده از کلمات سخت است شاید به همین دلیل است که ساده صحبت کردن تاثیر بیشتری بر روی مخاطب دارد و همچنین بر روی تعداد بیشتری از افراد تاثیر گذار است.