مارکوس اورلیوس -2- برگی از کتاب تاملات

تصویر کتاب تاملات

صبحگاهان که از خواب بر می خیزی، با خود بگو : امروز با فضولی ، ناسپاسی، گستاخی، بی وفایی، سوءنیت و خودخواهی روبرو خواهم شد- تمام این ها ناشی از آن است که خطاکاران نمی توانند خوب را از بد تمیز دهند. ولی من مدتهاست که به طبیعت خوبی و شرافتش، طبیعت بدی و رذالتش، و طبیعت شخص خطاکار پی برده ام ، خطاکاری که برادرم است(نه به این معنی که از یک گوشت و خون هستیم،بلکه از این رو که هر دو از موهبت عقل برخورداریم و از امرالهی بهره و نصیب برده ایم)، بنابراین هیچ یک از چیزها نمی توانند به من آسیب رسانند، زیرا کسی نمی تواند مرا در زشتی و تباهی شریک و سهیم سازد. من نمی توانم به برادرم غضب کنم یا از او متنفر باشم، زیرا ما آفریده شد هایم تا همچونپاها، دستها،چشم ها و دو ردیف دندانهای بالا و پایین با هم همکاری کنیم.
ایجاد مانع در برابر یکدیگر خلاف قانون طبیعت است- و مگر غضب و نفرت نوعی ایجاد مانع نیست؟
کتاب تاملات صفحه 17 ترجمه عرفان ثابتی انتشارات ققنوس

مارکوس اورلیوس -1


روز پنج شنبه 16فروردین 1397 رفتیم بازدید از برخی از آثار موزه لوور که به مهمانی تهران امده اند.
در این نمایشگاه مجسمه ای از مارکوس اورلیوس بود. مارکوس اورلیوس از امپراتوران بزرگ روم است. او یکی از «پنج امپراتور خوب» و یک فیلسوف رواقی است. تلفیق عقلانیت و قدرت یکی از ویژگی های منحصر به فرد این شخصیت است. اینکه در حین حکمرانی به یکی از بزرگترین امپراتوریهای بزرگ زمان خود، فلسفه هم بدانی و این آموزه ها را به عمل درآوری ، چیزی است که در همه دوران ها به ان نیازمندیم.
اینکه یک امپراتور وقت و فرصت داره که کتاب بنویسه و ما وقت نداریم حتی کتاب بخونیم به این معنی است که یک جای مهم ار فلسفه زندگیمون اشکال داره!!!