حماقت های روزانه

اگر در باره حماقتهای کاری، یعنی اشتباهات فاحش و غیر حرفه ای که در طول روز مرتکب می شوم بنویسم فکر کنم کلی باعث تفریح دوستان خواهد شد و هدف از نوشتن این مطلب هم همین موضوع است .

امروز یک نامه را بدون اینکه بخونم( با دقت کامل ) امضا کردم و به پاراف کننده اعتماد کردم همین باعث شد که کلی شرمندگی رو تحمل کنم. 

بی دقتی خر است.

اعتماد بیجا خر است. 

بی مسئولیتی به هر بهانه ای خر است.

در اخر از حضرت خر که حیوان زحمتکشی است عذرخواهی می کنم .