فرق دقت با وسواس

از دوستی شنیدم که:

توجه به جزيیات مرتبط با موضوع= دقت

توجه به جزيیات غیر مرتبط با موضوع= وسواس

نظر شما چیه؟