تعریف فعلیت ، قابلیت ، ظرفیت در حوزه سازمانی

کلام معجزه ای است که هر روز ان را تجربه می کنیم. از ابعاد این معجزه این که یک کلمه که وسیله ارتباط بین افراد است می تواند باعث ایجاد مفاهیم بسیار متنوع در مخاطبان مختلف شده و هر فرد درکی متفاوت وگاه متناقض از دیگران پیدا کند. در نهایت داستان فیل مولوی تکرار شود که :

هرکسی از ظن خود شد یار من ، از درون من نجست اسرار من

برای همین در ادبیات علمی روی این موضوع تاکید دارند که کلمات و معنی ان از نظر نگارنده تعریف شود .

امروز در مورد سه کلمه فعلیت ، قابلیت و ظرفیت صحبت می کنیم.

فعلیت : آن چیزی است که در موقعیت فعلی با منابعی که داریم و محدودیت هایی که داریم انجام می دهیم.

قابلیت : آن چیزی است که در موقعیت فعلی با منابعی که داریم و محدودیت هایی که داریم به شرطی که با انگیزه کار کنیم می توانیم انجام دهیم.

ظرفیت: ان چیزی است که در صورت توسعه منابع و کاهش محدودیت ها می توانیم بدست اوریم (هرچند هم اکنون هم در چارچوب امکانات فعلی در حال انجام هستیم.)

در مورد ظرفیت نگاه به درون سیستم است یعنی چه منابعیآن چیزی است که در موقعیت فعلی با منابعی که داریم و محدودیت هایی که داریم انجام می دهیم. را به صورت داخلی می توان افزایش داد و یا چه محدودیت های ذهنی و یا فیزیکی را می توان کاهش داد.