چرایی و چگونگی

فردی که “چگونگی” را می داند هرگز بدون شغل نمی ماند اما فردی که از “چرایی ” با خبر است ، همیشه کارفرما خود خواهد بود. 

  جان ماکسول