درسی از مفاهیم پایه مدیریت کیفیت

Principle 3 Involvement of people

People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used

for the organization’s benefit.

 In philosophy, essence is the attribute or set of attributes that make an entity or substance what it fundamentally is, and which it has by necessity, and without which it loses its identity

توجه به کلمات کلیدی این جمله کوتاه لذت بخش است :

همه کارکنان در هر رده ای،  اسانس یا جوهره و ذات هستی بخش سازمان هستند.

مفهوم اسانس در فلسفه بسیار عمیق و زیباست. تعریف ویکیپدیا ان را در بالا اورده ام.

full involvement هم از موضوعات عمیقی است مع باید به ان خیلی توجه شود .به همین دلیل است که یکی دیگر از اصول هشتگانه سیستم مدیریت کیفیت رهبری است.

واقعا بدون توجه عمیق به مفاهیم؛  امکان استفاده از ابزار های موجود میسر است؟