شعری از دکتر شفیعی کدکنی

روزگاری بود و می گفتم

کاین زمین، بی آسمان، آیا چه خواهد بود؟

وین زمان، در زیر این هفت آسمان، پرسم

که زمین و آسمان، بی آرمان، آیا چه خواهد بود؟