تفاوت بازاریابی با فروش

این مطالب درک شخصی من از موضوع است ونقد دوستان حتما می تواند آنرا غنا بخشد

فروش مبتنی بر سیستم های فشاری است. بازاریابی مبتنی بر سیستم های کششی است.

فروش از داشته های ما  شکل می گیرد بازاریابی از خواسته های مشتری تاثیر می ژذیرد.

فروش مبتنی بر مصرف است. بازاریابی مبتنی بر نیاز است.

فروش از فعالیتهای قبلی سازمان منتج می شود .بازاریابی بر فعالیتهای اینده سازمان تاکید دارد

سوال فروش این است که ما چه چیزی را باید بفروشیم. بازاریابی می ژرسد مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد.

هدف فروش کاستن از موجودی انبار است  و هدف بازاریابی افزودن بر تنوع ارایه خدمت یا کالا

فروش می کوشد تا به مشتریان بیشتر بفروشد و بازاریابی می کوشد تا مشتری را بهتر بشناسد

فروش ادامه فعالیت گذشته است وبازاریابی امتداد فعالیت آینده

فروش وبازاریابی هر لازمند و بازاریابی خصوصا در بازار های پویا و پررقابت